MEMBRES DEL PROJECTE
 

Jordi Freixes

Jordi Freixes Montes és professor associat de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Dret i màster en Dret Comparat per la mateixa universitat. Ha fet diverses estades d’investigació (principalment, als Estats Units d’Amèrica) i ha participat en quatre projectes d’investigació finançats públicament (dos sobre integració europea i drets fonamentals, i dos sobre igualtat de gènere). En l’actualitat, participa en el projecte de recerca “Constitución europea, género y derechos fundamentales: incidencia del ordenamiento comunitario en el sistema jurídico del Estado de las Autonomías” del Ministerio de Educación y Ciencia, i en el projecte per a la millora de la qualitat docent “Institucions Polítiques de Catalunya: creació de materials docents en suport digital que fomentin la interacció amb l’estudiant a partir de la visualització dels conceptes” de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. És membre del grup d’investigació de la UAB sobre “Dret Constitucional Europeu”, és investigador col•laborador de l’Institut Europeu de Dret i està realitzant una tesi doctoral sobre federalisme i drets als Estats Units d’Amèrica.

Les seves publicacions tenen com a centres d’atenció preferent els drets fonamentals i la descentralització política. Així, entre altres, ha escrit sobre els drets dels estrangers, sobre la publicitat comercial com a mecanisme d’exercici de la llibertat d’expressió i sobre el sistema dual de protecció constitucional de la llibertat d’expressió als Estats Units d’Amèrica; ha realitzat diversos comentaris de legislació i jurisprudència constitucional amb incidència sobre la distribució de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes; ha traduït de l’anglès al castellà dos articles sobre drets fonamentals als Estats Units d’Amèrica; i, amb altres autors, ha estudiat qüestions diverses relatives als drets a l’ordenament espanyol, com el dret de reunió, la igualtat i la videovigilància.

Funcionari de carrera del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya i màster en Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Ha estat cap dels serveis del Consell Consultiu de la Generalitat durant gairebé nou anys. Actualment és, per concurs específic de mèrits i capacitats, lletrat responsable de Gestió Administrativa en el mateix Consell Consultiu. És també traductor i intèrpret jurat del castellà al català