MISSATGE DE PRESENTACIÓ

Projecte:

INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA: CREACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN SUPORT DIGITAL QUE FOMENTIN LA INTERACCIÓ AMB L’ESTUDIANT A PARTIR DE LA VISUALITZACIÓ DE CONCEPTES

Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat a les universitats catalanes per a l’any 2006 (MQD). Projecte biennal.
Núm. Expedient: 2006MQD00005

Responsable principal: Dr. Joan Lluís Pérez Francesch

Ajudant de coordinació: Sr. Marcel Mateu Vilaseca

Altres membres de l’equip:  

Dr. Antoni Roig Batalla
Sr. Jordi Freixes Montes
Sr. Francesc Guillén Lasierra
Dr. José Antonio Fernández Amor

Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Universitat Autònoma de Barcelona

Objectius:

La motivació principal del projecte rau en la necessitat d'adaptar els estudis de dret a l'espai europeu d'educació superior, la qual cosa comportarà un treball més gran de l’alumne fora de l'aula. També ens guia la preocupació per la millora de la qualitat docent, presencial i a distància, mitjançant el mètode bimodal.

Considerem que cal dotar els estudis de dret d'una important càrrega conceptual, d’acord amb les modernes tendències pedagògiques, de manera que es puguin tenir clars els grans conceptes, eina clau de la formació jurídica. La innovació docent preten incidir, per tant, sobre l'estudi de conceptes jurídics en l'àmbit del dret públic de Catalunya. Entenem que els estudiants han de tenir materials clars i amb esquemes que permetin visualitzar millor els conceptes jurídics (per exemple, condició política de català, doble oficialitat lingüística, distribució de competències, etc).

Els materials docents es poden utilitzar a l'aula, com el text que el professor segueix per a impartir l'assignatura, o com a guió bàsic per tal de desenvolupar-la a partir del programa. Els materials son teòrico-pràctics i combinen l'explicació del tema amb documentació i exercicis. Corresponen a l'assignatura Institucions Polítiques de Catalunya.

Hi ha un element que cal destacar i és l'aprovació el 2006 del nou estatut d'autonomia de Catalunya. Caldrà explicar-lo en l’assignatura esmentada i tant els materials com l'actuació docent que proposem pretenen posar a l'abast dels estudiants de ciencies socials i de dret en concret els continguts de l'esmental text jurídic.

El projecte vol incidir en aspectes claus de la docència, com ara la producció de materials en suport digital que permetin un ràpid i fàcil accès dels estudiants a aquests materials per a després tenir unes sessions presencials més dinàmiques i interactives; refer la relació estudiant-professor a partir de la intermediació dels materials digitals o en seu virtual, que es puguin incorporar a les sessions presencials; reforçar la tasca de les tutories dels professors per tal d'aclarir o ampliar els materials però sense que calgui reiterar l’explicació d’uns conceptes que ja es tenen en els materials; obrir les portes a les activitats pràctiques, com ara desplaçaments a les seus de les institucions públiques (Parlament, grups parlamentaris, síndic de greuges, ajuntaments, etc), i no en menor mesura voldria fer possible la feina en equip dels estudiants a l'hora de realitzar els exercicis o pràctiques.

Es preten també la millora del rendiment acadèmic dels estudiants de la titulació de dret en gaudir d'uns materials interactius, sintètics i de clara visualització dels conceptes, de manera que augmenti la qualitat dels ensenyaments teòrico-pràctics i de les pràctiques externes a les institucions, la connexió entre Universitat i societat en un tema tan sensible con el dret públic de Catalunya, i en gran mesura ens agradaria impulsar la iniciativa i la creativitat dels estudiants per tal d'assolir continguts, habilitats i procediments, però també actituds cíviques.

Bellaterra, a 19 de febrer de 2007