TEMARI

TEMA II: ELEMENTS DEFINIDORS DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA. ESPECIAL REFERÈNCIA ALS DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS.

1. Síntesi del tema

2. Visualització de conceptes

3. Bibliografia bàsica del tema

4. Legislació i jurisprudència

5. Text reproduït

6. Qüestions

7. Debat

8. Test

9. Materials complementaris audiovisuals

10. Enllaços útils a la xarxa.