TEMARI

I. LA CONSTITUCIÓ DE CATALUNYA EN COMUNITAT AUTÒNOMA DINS L'ESTAT ESPANYOL

II. ELEMENTS DEFINIDORS DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA. ESPECIAL REFERÈNCIA ALS DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS.

III. EL PARLAMENT DE CATALUNYA

IV. LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT, ELGOVERN I L'ADMINISTRACIÓ

V. ALTRES INSTITUCIONS: EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES, EL SÍNDIC DE GREUGES, LA SINDICATURA DE COMPTES, EL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL

VI. LES FONTS DEL DRET A CATALUNYA

VII. LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

VIII. LES RELACIONS ORGÀNIQUES DE LA GENERALITAT AMB L'ESTAT I AMB LA UNIÓ EUROPEA. L'ACTIVITAT EXTERIOR DE LA GENERALITAT

IX. EL FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA