TEMARI

TEMA VIII: LES RELACIONS ORGÀNIQUES DE LA GENERALITAT AMB L'ESTAT I AMB LA UNIÓ EUROPEA. L'ACTIVITAT EXTERIOR DE LA GENERALITAT

1. Síntesi del tema

2. Visualització de conceptes

3. Bibliografia bàsica del tema

4. Legislació i jurisprudència

5. Text reproduït

6. Qüestions

7. Debat

8. Test

9. Materials complementaris audiovisuals

10. Enllaços útils a la xarxa.